STAVEBNÍ FIRMA ROKU
2019

Politika BOZP

Řešení problematiky zajištění BOZP věnuje vedení PKS stavby a.s. dlouhodobě vysokou pozornost a považuje za svůj důležitý strategický záměr trvale zlepšovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci. K tomuto záměru se rovněž zavazuje pro budoucnost.

Základním prostředkem k trvalému zlepšování bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jako neoddělitelné součástí integrovaného systému řízení, je aktivní politika BOZP zaměřená nejen na vlastní činnost a zaměstnance a.s., ale rovněž na dodavatele, spolupracující firmy a další strany podílející se na aktivitách společnosti. Vedení společnosti PKS stavby a.s. se ve vztahu BOZP zavazuje:

  • Implementovat a integrovat řízení BOZP do celkového řízení organizace na systémovém přístupu podle požadavků ČSN OHSAS 18001.
  • Zajišťovat BOZP jako věc veřejného zájmu a nedílnou součást sociálního systému péče o zaměstnance.
  • Klást důraz na prevenci vzniku možného ohrožení zaměstnanců a minimalizovat dopady veškerých činností na jejich zdraví.
  • Uplatňovat bezpečnostní hlediska již při navrhování nových postupů, uplatňovat a soustavně rozvíjet preventivní opatření v daných provozních podmínkách.
  • Dodržovat a naplňovat všechny aplikovatelné požadavky platných právních a jiných norem související s BOZP, stejně jako požadavky vyplývající z rozhodnutí orgánů státní správy mající vztah k BOZP.
  • V rámci prevence vzniku úrazů a poškození zdraví zajistit soustavné a kvalifikované vyhledávání a hodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví osob a vzniku závažné havárie, přijímat a realizovat opatření k jejich minimalizaci a informovat o nich zaměstnance a ostatní dotčené subjekty.
  • Zajišťovat potřebné zdroje na financování aktivit v oblasti BOZP a směrovat je přiměřeně podle přijatelnosti - závažnosti rizika. V případě naléhavosti zajišťovat rychlou nápravu zjištěných nedostatků.
  • Na základě vyhodnocení nebezpečí a rizik při pracovní činnosti přijímat opatření k jejich snižování. Při tom využívat nejnovější dostupné prostředky a vědomosti k ochraně zdraví a života zaměstnanců. Na úrovni vedení a za účasti odborové organizace systematicky posuzovat plnění zásad a celkovou efektivitu politiky BOZP a rozpracovaných cílů BOZP v ročním hodnocení. Stav, výsledky a účinnost systému řízení BOZP publikovat a sdělit zaměstnancům vhodným způsobem.
  • Na úrovni vedení a za účasti odborové organizace systematicky posuzovat plnění zásad a celkovou efektivitu politiky BOZP a rozpracovaných cílů BOZP v ročním hodnocení. Stav, výsledky a účinnost systému řízení BOZP publikovat a sdělit zaměstnancům vhodným způsobem.

Od všech zaměstnanců očekává vedení a.s. plnou podporu v těchto snahách a zavazuje je k plnění zásady, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci je nedílnou součástí pracovních povinností a patří k nejdůležitějším základním úkolům každého zaměstnance a.s.