Politika BOZP

Dlouhodobě věnujeme vysokou pozornost bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a považujeme za svůj důležitý strategický záměr nadále ji trvale zlepšovat.

Základním prostředkem k trvalému zlepšování bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je aktivní politika BOZP zaměřená na vlastní činnost a zaměstnance naší společnosti, ale rovněž na dodavatele, spolupracující firmy a další strany podílející se na aktivitách společnosti PKS stavby. Dbáme na hlavní zásady, jejichž prosazování nám trvale umožňuje zlepšování bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Implementujeme a integrujeme řízení BOZP do celkového řízení organizace na systémovém přístupu podle požadavků ČSN OHSAS 18001. Vyvíjíme neustále snahu vštěpovat našim pracovníkům argument, že vše co je v rámci systému řízení BOZP vyžadováno je výhradně v zájmu zachování jejich zdraví a zdraví jejich spolupracovníků.

Podporujeme zapojení zaměstnanců a jejich zástupců na rozvíjení systému řízení BOZP. Proto zabezpečujeme propojení systému řízení BOZP společnosti s orgány ochrany veřejného zdraví, státní správy a závodní zdravotní službou na úrovni požadované právními předpisy. Uplatňujeme bezpečnostní hlediska již při navrhování nových postupů a soustavně rozvíjíme preventivní opatření v daných provozních podmínkách. Plníme zákonné požadavky v oblasti BOZP vydávané vnitřními normami v nichž stanovujeme kompetence, práva a povinnosti jednotlivých subjektů a jejich vzájemné vazby k jejímu zajištění.

Efektivně realizujeme systém kontrol BOZP s vyhodnocováním výsledků těchto kontrol, přijetím odpovídajících opatření a zpětnou vazbou o jejich realizaci a účinnosti. Trvale také podporujeme a motivujeme všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost, ochranu zdraví jiných osob, ochranu majetku společnosti a za bezpečnost v prostorách společnosti PKS stavby a.s. Na úrovni vedení a za účasti odborové organizace systematicky posuzujeme plnění zásad a celkovou efektivitu politiky BOZP a rozpracovaných cílů BOZP v ročním hodnocení. Stav, výsledky a účinnost systému řízení BOZP publikujeme a sdělujeme vhodným způsobem našim zaměstnancům.

Od všech zaměstnanců proto očekáváme plnou podporu v těchto snahách a zavazujeme je k plnění zásady, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci je nedílnou součástí pracovních povinností a patří k nejdůležitějším základním úkolům každého zaměstnance naší akciové společnosti.