Environmentální politika společnosti

PKS stavby a.s. patří k předním stavebně dodavatelským společnostem v regionu s vlastní stavební výrobou. Svoji podnikatelskou činnost rozvíjíme i v ostatních regionech České republiky. Bereme na vědomí, že tyto činnosti mají významný vliv i na životní prostředí a proto jsme pro aktivní přístup k ochraně životního prostředí. Vedeme a udržujeme environmentální systém řízení v souladu s normou ČSN EN ISO 14001.

Environmentální politika společnosti PKS stavby je založena zejména na odborných znalostech a řídících schopnostech vedoucích pracovníků, odpovědném dodržování technologických postupů a pracovní kázně všech zaměstnanců. Jejím cílem je odborně řídit dopady svých činností tak, aby byly minimalizovány rizika ovlivňující životní prostředí, zaměstnance, dodavatele a veřejnost. V souladu s těmito pravidly se zavazujeme:

  • Dodržovat požadavky platných právních předpisů souvisejících s ochranou životního prostředí a tvorbou krajiny.
  • Usilovat o minimalizaci negativních dopadů vlastních činností, používaných materiálů a služeb na životní prostředí.
  • Preventivně předcházet havarijním situacím, které mohou v konečném důsledku nepříznivě ovlivnit životní prostředí.
  • Efektivně hospodařit s energiemi a vodou, ve snaze snižovat spotřebu přírodních neobnovitelných surovin.
  • Prohlubovat informovanost zaměstnanců o ochraně životního prostředí a tvorbě krajiny.
  • Vyžadovat od svých smluvních partnerů respektování zásad a cílů této environmentální politiky.
  • Komunikovat se širokou veřejností a spolupracovat se státními orgány při řešení problematiky ochrany životního prostředí.