STAVEBNÍ FIRMA ROKU
2019

Environmentální politika společnosti

PKS stavby a.s. patří k předním stavebně dodavatelským společnostem regionu Vysočina s vlastní stavební výrobou. Svoji podnikatelskou činnost rozvíjí i v ostatních regionech České republiky. Vedení společnosti si uvědomuje, že její podnikatelské činnosti mají vliv i na životní prostředí a proto aktivně přistupuje k omezování environmentálních dopadů na životní prostředí.

Environmentální politika společnosti PKS stavby a.s. je založena zejména na odborných znalostech a řídících schopnostech vedoucích pracovníků, odpovědném dodržování technologických postupů a pracovní kázně všech zaměstnanců. Jejím cílem je odborně řídit dopady svých činností tak, aby byly omezeny negativní dopady stavební činnosti a poskytovaných služeb na životní prostředí, zaměstnance, dodavatele a veřejnost. V souladu s tímto se vedení PKS stavby a.s. zavazuje:

  • Dodržovat požadavky platných právních předpisů a jiné závazné povinnosti související s ochranou životního prostředí.
  • Usilovat o minimalizaci negativních dopadů vlastních činností, používaných materiálů a služeb na životní prostředí. Při stavební činnosti usilovat o minimalizaci dočasného vlivu této činnosti na nejbližší okolí stavby.
  • Preventivně předcházet havarijním situacím, které mohou nepříznivě ovlivnit životní prostředí.
  • Efektivně hospodařit s energiemi a vodou, aktivně přistupovat k řízení materiálových zdrojů, dle podmínek a možností snižovat spotřebu přírodních neobnovitelných surovin.
  • Prohlubovat informovanost zaměstnanců o ochraně životního prostředí a o dopadech jejich činnosti na životní prostředí.
  • Vyžadovat od svých smluvních partnerů respektování zásad a cílů této environmentální politiky.
  • S využitím norem ISO řady 14000 realizovat a udržovat systém environmentálního řízení a tento systém neustále zlepšovat.