STAVEBNÍ FIRMA ROKU
2019

Certifikace

V roce 2000 společnost PKS stavby a.s. zavedla a certifikovala systém řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9002, který byl v roce 2003 upraven a certifikován podle normy ČSN EN ISO 9001:2001. Poslední certifikace proběhla v lednu 2013. V normě ISO 9001 jsou specifikovány požadavky na systém managementu jakosti, který může naše organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky. Využívá se při certifikaci pro nezávislé posouzení schopnosti organizace plnit požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001, zákazníků, požadavky předpisů, vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému managementu jakosti.

Zároveň jsme zavedli a udržujeme systém enviromentálního managementu splňující požadavky ČSN EN ISO 14001:2005. Přínosem této certifikace je zajištění a vylepšení péče o životní prostředí, uvědomování si vlastní odpovědnosti, odhalení, popsání rizik a jejich snižování, vede ke zlepšení image firmy a motivace zaměstnanců. Pomáhá k včasnému rozpoznání problémů s životním prostředím, plní více záruk za plnění právních a jiných požadavků. Jde o konkurenční výhodu a o nástroj řízení pro vhodné využívání zdrojů.

Další naší certifikací je systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci splňující požadavky ČSN OHSAS 18001:2008. Norma OHSAS 18001 je koncipována tak, aby byla použitelná pro organizace všech typů a velikostí a navazuje svojí strukturou na normu ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001, aby bylo možno vytvářet systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci souběžně se systémem managementu kvality a systémem environmentálního managementu organizace.Norma OHSAS 18001 je koncipována tak, aby byla použitelná pro organizace všech typů a velikostí a navazuje svojí strukturou na normu ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001, aby bylo možno vytvářet systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci souběžně se systémem managementu kvality a systémem environmentálního managementu organizace.

Tak jako systém environmentálního managementu vychází z analýzy environmentálních aspektů, při aplikaci OHSAS 18001 se vychází z analýzy rizik a jejich minimalizace. Hlavním smyslem aplikace normy je vést organizace k tomu, aby navrhly a zavedly opatření, která všude, kde je to možné, nebezpečí odstraní, omezí, nebo zaměstnance od něj izolují. V případě, že to možné není, musí být pracovní činnost plánována a řízena pomocí organizačních opatření tak, aby její výkon byl bezpečný a neohrožoval zdraví.